Northern Oral Language and Writing Through Play

Home » Welcome/Ahaaw » Where it all began . . .

Where it all began . . .

Shelley Stagg Peterson
Project Director
Laureen McIntyre
Karen Rempel

Our research goals are to support young children’s oral language and writing through play and to build teaching capacity in northern rural communities. Our focus is on children, educators, families and community caregivers in northern rural and Indigenous communities from Alberta in the west through to Ontario in central Canada. An extensive network of partners and collaborators working together to address the need for theoretical, empirical and practical work in the area of young children’s oral language and writing development.

The overarching objectives of the partnership are to:

  • Improve literacy and school achievement of Aboriginal and non-Aboriginal children in northern rural communities
  • Contribute to contextualized theory development in oral language and writing
  • Strengthen and sustain research and teaching capacity in northern Canadian communities, and
  • Create and evaluate the effectiveness of a professional development model tailored to the needs of educators in northern communities.

Ndoo-ndagkenjige dibaamjiganinaanin aawnoon saw ii- aasgaabwitongig binoojiinyag giigidowaad miinwaa dazhbiigewinwaa epiichi damnowaad miinwaa wii-aasgaawitamaang kinoomaadwin giiwednong dazhiikewinan. Nginwaabmaanaanig binoojiinyag, ekinoomaagejig, ngodoodegizjig miinwaa dazhiike naagdawendjigejig oodi sa giiwedinong oodenaanswining miinwaa Shkwanganing oodi Epangishmog nikeying Alberta ezhnikaadeg piish manpii nikeying Ontario ezhnikaadeg naanaawiying Canada. Niibna e-maamwewzijig nyaadmaadjig wiiji-nokiimdiwag wii-wiindmaagewaad nonj nikeying menwezing nokiiwin wi sa nikeying binoojiinh wii-giigidowaad miinwaa wii-maajii-zhibiigewaad.

Nonda dash andawenjiganan etemgag omaa wiidookodaadwining aawanoon:

  • Naanawitong nishnaabe miinwaa go nishnaabewisigwaa binoojiinyag wii-mno-maajiishkaawin kinoomaagewining oodi sa giiwedinong dazhiikewining
  • Miigweng sa maawanji-mno-ozhichigewin maanpii sa giigidowining miinwaa zhibiigewining
  • Mashkowiziitong miinwaa aasgaabwitong ndagkenjigewin miinwa kinoomaagewin oodi sa Giiwednong dazhiikewinan etegin Canada ezhnikaadeg, miinwaa
  • Wii-giizhtong miinwaa wii-aanji-ganawaamjigaadeg ezhi-nokiimgag maanda sa kinoomaagewin ezhtamaagaazwaad ekinoomaagejig oodi sa giiwednong dazhiikewining.

Miigwetch to Red Bear Robinson for his Ojibwe translation